OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, January 25, 2022

स्मृती मन्थाना श्रेष्ठा क्रिक्कट् क्रीडिका। 

दुबाय्> अन्ताराष्ट्र क्रिक्कट् समित्या [I C C] दीयमानाय  विगतवर्षस्य श्रेष्ठा क्रिक्कट् क्रीडिका इति पुरस्काराय भारतदलस्य प्रारम्भका स्मृती मन्थाना चिता। २०१८ संवत्सरे अपि स्मृत्या अनेन पुरस्कारेण समादृता आसीत्। 

  २२ अन्ताराष्ट्रीयस्पर्धासु आहत्य ८५५ धावनाङ्कान् प्राप्तवती। एषु एकं शतकं ५ अर्धशतकानि च अन्तर्भवन्ति। निकषस्पर्धायां आस्ट्रेलियां प्रति एकस्मिन् क्रीडाचक्रे [Innings] १२७ धावनाङ्कान् प्राप्तवती च।