OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, July 7, 2022

 हज्ज् कर्माणि अद्य आरभन्ते। 

मक्का> इस्लामधर्मीयानां हज्ज् पुण्यकर्माणि गुरुवासरे  आरभन्ते। तीर्थाटकाः सर्वे मध्याह्नात् पूर्वं मिना अधित्यकायां शिबिरेषु प्राप्य प्रार्थनानिमग्नाः भविष्यन्ति। 

   शुक्रवासरे प्रभातनमस्कारानन्तरं अरफासंगमाय अरफाङ्कणं प्राप्स्यन्ति। मिनायां मध्याह्ननमस्कारादारभ्य [लुहर्] प्रभातनमस्कारपर्यन्तं [सुब्हि] पञ्चकालिकनमस्कारक्रियाः भविष्यन्ति।