Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Friday, September 14, 2018

Bookmark and Share
संस्कृतदिनम् अमेरिकराष्ट्रे सुसम्पन्नम्
प.नन्दकुमारः U K मध्ये 
संस्कृतस्य कालिकप्राधान्यम् इति विषये प्रभाषणं करोतिI