OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, September 19, 2018

दिल्ली मुम्बै नगरयोः निशितान्वेषणे २९ लक्षं रूप्यकाणि गृहीतानि।

   नवदिल्ली>नवदिल्ली मुम्बै  नगरयोः विविधकेन्द्रेषु एन्फोर्समेन्ट् डयरक्टरेट् दलीयैः कृते निशितान्वेषणे २९ लक्षं रूप्यकाणि गृहीतानि। दुबाय् केन्द्रीकृय अलीकदुर्वृत्ताः धनपरिवर्तनं कुर्वन्तीति रहस्यज्ञानं लब्ध्वा एव ED विभागेन निशितान्वेषणं कृतम्। द्वयोः नगरयोः ११ केन्द्रेषु अन्वेषणं समभवत्।  संख्याधिकानि प्रमाणरेखापत्राणि गृहीतानि इति E D कर्मचारिणः अवदन्।