OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, October 30, 2021

 प्रशस्तः अर्बुदभिष्ग्वरः डो एम् कृष्णन् नायर् दिवंगतः।

अनन्तपुरी> भारतस्य प्रमुखेषु अर्बुदरोगचिकित्सालयेषु अन्यतमस्य 'आर् सि सि' [Regional Cancer Center] आतुरालयस्य स्थापकनिदेशकः तथा च प्रशस्तः अर्बुदरोगभिषग्वरः पद्मश्री डो एम् कृष्णन् नायरः [८२] अनन्तपुर्यां गतदिने दिवंगतः। पूर्णैः औद्योगिकादरैः अन्त्येष्टिकर्माणि निरूढ्य मृतशरीरं तैक्काट् शान्तिकवाटे संस्कृतम्। 

  राष्ट्रे समग्रार्बुदनियन्त्रणानि उद्दिश्य चिकित्साकेन्द्राणि आरब्धुं कृष्णन् नायर् वर्यः अग्रे अवर्तत। ११ तमपञ्चसंवत्सरायोजनस्य समितेः अध्यक्षः आसीत्। विश्वस्वास्थ्यसंघटने कुशलसमित्यंगः, गुवाहट्टि - कोल्क्कोत्ता - बंगलुरु आर् सि सि संस्थासु 'गवेणिङ्'समित्यंगः चासीत्।