OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, February 18, 2018

छत्तीस् गड् राज्ये मावोवादिनः आक्रमणम् - द्वौ सुरक्षासेनान्यौ वीर मृत्युं प्राप्तवन्तौ।
नवदिल्ली>सुक्म जनपदस्थे बेज्जि देशे प्रवृते मावोवादिनः आक्रमणेन द्वौ सुरक्षासैनिकाै वीरमृत्युं प्राप्तवन्तौ। षट् सङ्ख्यकाः क्षताः च। बेज्जिदेशस्थे चिन्तगुफ मार्गनिर्माणाय मृतौ सैनिकौ अन्यै सैनिकैः सह सुरक्षाकार्यं कुर्वन्तौ  आस्ताम् । मावोवादिभिः कृतेन स्फोटनेन एव द्वौ हतौ। मड्कां हन्त, मुकेष् कट्ति च मृतौ आरक्षकौ। किन्तु सुरक्षा उद्योगस्थानाम् अयुधानि न नष्टानि इति आरक्षकप्रवरः (।G) सुन्दरराजः अवदत्।  मार्गनिर्माणस्य रोधाय  अक्रमिणः वाहनानि अग्निसात्‌ कृतानि च ।