OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः। व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, February 23, 2018

वित्तकोशर्णधनापहरणं - कोत्तारी पुत्रश्च सिबिऐ संस्थया गृहीतौ। 
    नवदिल्ली > वित्तकोशेभ्यः कोटिशः रूप्यकाणि अपहृतानि इति विषये 'रोटोमाक् पेन्स्' नामिकायाः  वाणिज्यसंस्थायाः स्वामी विक्रम् कोत्तारी  तस्य पुत्रः राहुलश्च सिबिऐ अधिकारिभिः निगृहीतौ। 'बैंक् ओफ् बरोडा' वित्तकोशस्य नेतृत्वे वर्तमानात् सप्तानां वित्तकोशानां समूहात् ऋणरूपेण स्वीकृतानां ३६९५ कोटिरूप्यकाणां प्रत्यर्पणे विलम्बः कृतः इत्यस्ति व्यवहारविषयः।