OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, February 21, 2018

सिरियायाः व्याेमाक्रमणे २०० जनाः हताः।
           गूट्ट> पूर्वगूट्टा देशे सिरियस्य सेनया कृते व्योमाक्रमणेन द्विशतं (२००) जनाः हताः। अस्मिन् मण्डलस्य अवस्था अतीव गुरुतरा इति ऐक्यराष्ट्र संस्थया आवेदितः। रविवासरात् अनुवर्त्यमाणे आक्रमणे सप्तपञ्चाशत् (५७) शिशवः मारिताः इति युद्धनिरीक्षकाः 'सिरियन् ओब्सर्वेट्टरि इति दलेन उच्यते। २०११ तमात् संवत्सरात् आरभ्य विमतसेनायाः नियन्त्रणे भवति पूर्वगूट्टI इदानीम् एतन्मात्रमेव भवति दमास्कसस्य समीपवर्ती विमतानां शक्तिकेन्द्रः।  प्रदेशस्थान् जनान् लक्षीकृत्य क्रियमाणः आक्रमणः झटित्येव स्थगनीयः इति यु एन् समित्या आदिशत्I