OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, April 30, 2023

 हिमश्वेतपट्टाम्बरं धृत्वा परिलसन्ति जम्मूकाश्मीरस्थानि विनोदसञ्चारकेन्द्राणि।

  श्रीनगरम्> नगरवासिनां सञ्चारिणां मनस्सु आह्लादं जनयन्ति जम्मूकाश्मीरस्थानि विनोदसञ्चारकेन्द्राणि हिमेषु निमग्नानि। सोनामार्ग्, कोक्कर्नाग्, पेहल्गाम्, गुल्मार्ग् इत्यादयः प्रदेशाः हिमावृत्ताः जाताः। बहवः सञ्चारिणः नयनमनोहरं दृश्यमिदं आस्वदयितुं प्रतिदिनम् आगच्छन्ति।