OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, February 17, 2022

 युक्रैन् सीमायाः स्वसेनां प्रतिनिवर्तते इति रष्येण ख्यापितम्।

मोस्को> युक्रेन् सीमानिकटे क्रैमियादेशात् सैनिकशक्तिप्रदर्शनानां विरामं कृत्वा सेनां प्रतिनिवर्तते इति रष्येण ख्यापितम्। युक्रैन् सीमायाः सैनिकान् स्वशिबिरं प्रत्यानेतुमारब्धम् इति गतदिने रष्येण ख्यापितमासीत्। तत्पश्चात् एव नूतनपदक्षेपः। दक्षिणसेनायाः जनपदविभागाः तेषां तन्त्रपराणि सैनिकशक्तिप्रदर्शनानि पूर्तीकृत्य पूर्वविन्यस्तशिबिरेषु प्रतिनिवर्तमानाः सन्ति इति रष्यस्य प्रतिरोधमन्त्रालयेन तेषां प्रतिवेदने सूचितम् अस्ति।