OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, February 4, 2022

ऐ एस् मुख्यः निहतः इति अमेरिक्का। आक्रमणे स्त्रियः बालिकाबालकौ च  निहताः।

वाषिङ्टण्> ऐ एस् मुख्यः अबु इब्राहिं अल्- हाष्मि अल् - खुरैषिः सेनया व्यापादितः इति अमेरिक्का। उत्तरपश्चिमसिरियादेशे यु एस् सेनया कृते आक्रमणे एव अल् - खुरैषि मृतः इति यु एस् राष्ट्रपतिना जो बैडनेन प्रोक्तम्। ' सायुधसेनायाः निपुणतायै धीरतायै च धन्यवादान् अर्पयामहे इति बैडनेन स्वप्रस्तावे अवदत्। दौत्ये भागं स्वीकृताः सर्वे अमेरिक्कादेशीयाः सुरक्षिताः सन्तः प्रत्यागताः इत्यपि तेन सूचितम्।