OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, February 13, 2022

अचिरादेव युक्रैनं रूस् आक्रमिष्यतीति अमेरिक्का; वृथा भीतिं न जनयेदिति रूस्।

वाषिङ्टण्> अविलम्बेनैव रूस् राष्ट्रं युक्रैनं आक्रमिष्यतीति अमेरिक्कायाः पुनरुक्तिः। विमानेन बोम्बवर्षं कुर्वन्नेव रूसस्य आक्रमणमिति अमेरिक्कायाः पूर्वसूचना। किन्तु वृथा जनेषु भीतिं मा जनयेदिति रूस् राष्ट्रेण प्रत्युक्तम्। 

  युक्रैनस्य सीमासु रूसेन लक्षाधिकाः सैनिकाः विन्यस्ताः अपि अधिनिवेशमधिकृत्य आरोपणानि प्रारम्भे एव निरस्यते रूसेन। युद्धभीतेः आधारे रूस् राष्ट्रपतिना व्लादिमिर पुतिनेन सह यू एस् राष्ट्रपतिः जो बैडनः गतदिने ५० मिनिट्समयं यावत् दूरवाण्या संभाषणं कृतवान्।