OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, February 19, 2022

 युक्रैन् सीमनि रष्येण युद्धविमानानि विन्यस्थानि। 

यु


क्रेन् देशस्य सोमनि रष्येण आधुनिकयुद्ध विमानानि विन्यस्थानि इति उपग्रहचित्राणि सूचयन्ति । मक्सार् संस्थया प्रकाशितात् चित्रात् पञ्चप्रदेशेषु विमानानां सान्निद्ध्यमस्ति इति सूचना उपलभ्यते । सीमनि कदाचित् युद्धं भविष्यति इति अमेरिकेन उक्तम् ।