OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, February 3, 2022

 ३७० अनुच्छेदस्य निरासानन्तरं जम्मूकश्मीरे ४३९ भीकराः हताः इति केन्द्रसर्वकारः।

नवदिल्ली> ३७० अनुच्छेदस्य निरासानन्तरं जम्मूकश्मीरे अद्यावधि ४३९ भीकराः निहताः तथा केन्द्रप्रशासनप्रदेशे भीकरप्रवर्तनसम्बन्धिनः ५४१ घटनाः पञ्चीकृताः इत्यपि आभ्यन्तरसहमन्त्रिणा नित्यानन्दरायेन राष्ट्रसभायां आवेदितम्। ३७० अनुच्छेदस्य निरासानन्तरं९८ सामान्यजनानां जीवनाशः अभवत्।१०९ सैनिकाः वीरमृत्युं प्राप्ताः इति आभ्यन्तरसहमन्त्रिणा प्रोक्तम्।