OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, February 20, 2022

 युक्रैने रष्यस्यआक्रमणं यस्यकस्यापि क्षणे भवेत् इति जो बैडनः। विश्वं सर्वं आशङ्कायाम्।

मोस्को> युक्रैनम् आलक्ष्य रष्यस्य सैनिकपदक्षेपः यस्मिन् कस्मिन् वापि क्षणे  भवेत् इति प्रतिवेदनानि एव बहिरागच्छन्ति। शनिवासरे रविवासरे च राष्ट्रपतेः व्लाडिमिर् पुटिनस्य नेतृत्वे रष्यस्य सैन्यानि सैनिकाभ्यासान् कृतवन्तः। आगामिनि दिनेषु सैनिकाभ्यासाः अनुवर्तिष्यन्ते इति पूर्वसूचना अपि दत्ता अस्ति। बलारसदेशे रष्यस्य ३० सेनायूथानि आक्रमणाय सुसज्जानि भूत्वा समवेतानि इति नाट्टोसंस्थया रविवासरे निगदितम् आसीत्।