OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, February 7, 2022

रूस् राष्ट्रे प्रतिदिनकोविड्प्रकरणानि १.८ लक्षम्। 

मोस्को> रूस् राष्ट्रे कोविड्रोगिणः संख्या अनुदिनं वर्धते। गतदिनद्वये प्रतिदिनसंख्या १.८ लक्षम् अतीता। गतदिने ६६१ मरणानि चाभवन्। आराष्ट्रम् ओमिक्रोण् प्रभेद एव व्याप्यते इति अधिकृतैः निगदितम्। 

  गतमासमपेक्ष्य कोविड्बाधितानां संख्या दशगुणितमभवत्। सम्पूर्णपिधानं वा किमपि नियन्त्रणं वा सर्वकारेण न विधत्तम्। ओमिक्रोणः बालकानपि अबाधत इत्यतः सामान्यस्थानेषु ऊनाष्टादशवयस्कानां प्रवेशाय नियन्त्रणं विधत्तम्। 

  अद्यावधि राष्ट्रे १.८ कोटिजनाः कोविड्बाधिताः अभवन्। आहत्य मरणानि ३,३५,४१४ अभवन्।