OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, February 15, 2022

 युक्रैन् - नयतन्त्रपरिहारः साध्यः इति रूस्।

मोस्को> युक्रैनप्रकरणे नयतन्त्ररूपेण परिहारस्य साध्यता पुनः अवशिष्यते इति रूस् राष्ट्रेण निगदितम्। सैनिकपरिशीलनेषु कानिचन स्थगयितुमुद्दिश्यते इति विदेशकार्यमन्त्रिणा सेर्जि लव् रोव इत्यनेनोक्तम्। 

  'नाटो' मध्ये अङ्गत्वं स्वकीयसुरक्षार्थं मुख्यमिति युक्रैनस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमिर् सेलनस्कि इत्येषः उक्तवान्। जर्मनी राष्ट्रस्य चान्सलर् पदस्थेन ओलाफ् षोल्स् इत्यनेन सह कृते पत्रकारमेलने भाषमाणः आसीदयम्।