OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, February 9, 2022

 विद्यालयाः महाविद्यालयाः च फेब्रुवरिमासस्य अन्तिमपादे पूर्णतया प्रवर्तनसज्जाः भविष्यन्ति। जनपदेषु नियन्त्रणानि अनुवर्तन्ते।

तिरुवनन्तपुरम्> केरलेषु विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु च फेब्रुवरि मासस्य अन्तिमे पादे सर्वान् छात्रान् समाविश्य प्रातः आरभ्य सायाह्नपर्यन्तं प्रवर्तनाय सज्जीकर्तुं कोविडस्य अवलोकनयोगे निश्चितः। तदर्थं विद्यालयेषु सज्जीकरणानि समारब्धुं मुख्यमन्त्रिणा पिणरायी विजयेन निर्देशो दत्तः। ततः पर्यन्तं केवलं समार्धछात्रान् समाविश्य कक्ष्याः चालयिष्यन्ति।